درباره ما

زمینه اصلی فعالیت این مرکز ارتقاء تولید از طریق ارائه خدمات مشاوره به مراکز پرورش آبزیان، فرهنگ سازی روش های صحیح تولید، مرجع قرار گرفتن برای دستگاههای سیاستگذار در حوزه آبزی پروری، حفظ و صیانت از منابع ملی، افزایش بهره وری از طریق کمک به تولید غذای سالم، تعریف و بروزرسانی روش های مبارزه با بیماری و پایش بیماریهای نوظهور می باشد که در تحقق تأمین امنیت غذا و درمان با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید موثر است. بیوتکنولوژی می تواند برای بهبود شرایط رشد و ارزش فرآورده های حیوانی، ارتقاء سلامت ، کیفیت طعم و خواص آنها مورد استفاده قرار گیرد.