واکسیناسیون

یکی از خدمات کلینیک آبزیان جهاد دانشگاهی توسعه و ترویج واکسیناسیون در حوزه آبزیان با ارائه خدمات واکسیناسیون در مزارع پرورش ماهی می باشد.