فرآورده های سرمی

از جمله دستاوردهای گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی، دستیابی به فناوری تولید فرآورده‌های خونی دام می باشد.

 

 

ردیف

عنوان

تاریخ‌ثبت

شماره‌ثبت

1

تولید سرم جنین گاو

84/11/3

33887

2

روش تولید خون دفیبرینه

84/12/01

34127

 

تحقیق و تولید مواد بیولوژیک با منشاء دامی شامل خون و فرآورده‌های سرمی در این گروه مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته اند.