واکسن استرپتوکوکوزیس

تاکنون واکسن های اندکی برای بیماری های ماهی در داخل کشور ساخته شده است. اما برای این بیماری ها واکسن های متعددی در دنیا ساخته شده است. با این حال با توجه به گسترش صنعت پرورش ماهی در ایران، دستیابی به دانش فنی تولید واکسن های آبزیان از شاخصه های مهم پیشرفت این صنعت است.

واکسن های تولید شده توسط جهاد دانشگاهی:

-        تولید واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس

-        تولید اتو واکسن یرسینیوزیس