شورای علمی

  •  دکتر علیرضا باهنر

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abahonar

  • دکتر احمد عرفان منش

رزومه دکتر عرفان منش

  • دکتر دنیا نیک آیین

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/dnikaein

  • دکتر آلاء عنایتی

  • دکتر بابک بیک زاده